> > >   KARVINÁ EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

ORLOVANÉ, PŘIJĎTE K VOLBÁM!

vloženo: 05.10.2018           komentářů: 0

VAŠE HLASY ROZHODNOU O BUDOUCNOSTI MĚSTA!

Prezident republiky vyhlásil dne 23. května 2018 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů, Částce 45, rozeslané dne 31. května 2018 pod č. 85/2018 Sb., volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.Usnesením Zastupitelstva města Orlová č. 590/27 ze dne 23. 4. 2018 byl stanoven počet členů Zastupitelstva města Orlová na volební období 2018-2022 na 31 členů.Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.Volební okrsek a volební místnostVolební okrsek je zpravidla menší osídlené území, které je vymezeno pro účely konání voleb. Ve městě Orlová je vymezeno 30 volebních okrsků se stejným počtem volebních místností.

Číslo volebního okrsku


Volební místnost v sídle volebního okrsku

1


DPS Altenheim - Orlová-Město, V Zimném dole 706

2


Klub důchodců Kopaniny - Orlová-Město, 17. listopadu 1217

3


Stará Radnice - Orlová-Město, Staré náměstí 76

4


ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

5


ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

6


ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

7


ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

8


ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

9


SOU Dakol - Orlová-Lutyně, 17. listopadu 211

10


ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

11


ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

12


ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

13


ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

14


ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

15


ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

16


ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

17


ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

18


PZKO Orlová-Lutyně - Orlová-Lutyně, Lutyňská 221

19


ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

20


ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

21


ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

22


ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

23


ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

24


ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

25


ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

26


ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

27


ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

28


ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

29


ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

30


ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230Voliči jsou o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí informováni oznámením starosty obce na úřední desce obecního úřadu zveřejněným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Starosta obce v něm uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, včetně adres volebních místností.Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České republice i občané z jiných členských států Evropské unie s tím, že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci.

Voličský průkaz

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

HlasováníHlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Orlová je vytištěn oboustranně. Na hlasovacím lístku je uveden text „Pokračování na 2. straně“.V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

autor: www.mesto-orlova.cz

přidat komentář            zobrazit komentáře
  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  KARVINSKÁ 112

27.02.2019

Pasti na silnici
V těchto dnech jsme přijali oznámení o krádeži ochranných mříží kanálových výpustí. Nezajištěné, v noci neviditelné, otvory se mohou stát nečekanou pastí. Kanálové mříže někdo odcizil v Havířově – Dolní Suché na komunikaci vedoucí přes areál bývalého Dolu Dukla. V době od 27. února „zmizelo“ celkem 18 kusů mříží. Zástupce města škodu předběžně vyčíslil na bezmála 60 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení přečinu krádeže.

25.02.2019

Příběh pokračuje ve stejném obsazení…
O šest hodin později, dnes 25. února krátce před 4 hodinou, v Horní Suché na ulici Stonavská zastavili policisti ke kontrole řidiče osobního vozidla Škoda Fabia. Znovu seděl na volantem 38letý řidič, který má hned dva zákazy řízení motorových vozidel.Muž byl na místě zadržen a během dnešního dne policisté zpracují procesní úkony. Muž je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodutí a vykázání.

24.02.2019

Nepolepšitelný (ne) řidič
V neděli 24. února krátce před 22 hodinou v Havířově na ulici Dělnická policisti zastavili k běžné silniční kontrole 38letého řidiče osobního vozidla Škoda Fabia. Lustrací zjistili, že muž nejméně ještě rok nesmí řídit vozidla. Rozhodnutím Magistrátu města Havířov mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel do roku 2019. Vedle toho Okresní soud v Karviné muži také uložil trest zákazu řízení motorových vozidel, v tomto případě do začátku roku 2020.

22.02.2019

Třináct případů vloupání
Karvinsko - policisté objasnili sérii vloupání... Komisař zahájil trestní stíhání a důvodně podezřelého 20letého mladíka obvinil ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci. V souhrnu je zadokumentováno celkem 13 případů se škodou bezmála 95 tisíc korun.

05.01.2019

Zadržen u trafiky
V sobotu 5. ledna před půlnocí přijal operační důstojník oznámení o rozbité skleněné výplni trafiky. Policisté oddělení hlídkové služby přijeli na místo do pěti minut po oznámení. Podle popisu oznamovatele nedaleko místa vloupání zadrželi podezřelého muže. Kvůli opilosti ho policisté převezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. Během neděle mohly být s mužem provedeny procesní úkony..